4 ОУ проф. "Джон Атанасов"

Добре дошли!

Програма

Цели

Както е посочено в Решението, с което се учредява програмата (Решение 253/2000 на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24.1.2000, основните цели на програмата са:

  1. Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките и нива;
  2. Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието
  3. Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най- вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
  4. Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието,най-вече що се отнася до:

- насърчаване обмена между образователни институции,
- дизайн, изграждане и развитие на нови методи и ресурси за дистанционно обучение,
- насърчаване на взаимното признаване на семестриална година преминала в университет в друга държава
- развиване на обмена на информация,
- да насърчава разпространяването на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни програми

В процеса на работа по осъществяването на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на инвалиди.Така програмата съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Дейности


Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:
· разширяване и насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието;
· проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
· развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
· използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
· наблюдение и сравнителен анализ на образователни системи и политика в областта на образованието;
· дейности за размяна на информация и иновации.
Изброените по-горе дейности са подкрепени по различен начин от партньорките програми на Съюза.
1|2|3